Behandelingsovereenkomst

 • De ondergetekenden,

  Claudia P.A.M Verkoulen, praktijkhoudende aan de Willem II Singel 36 te 6041 HT Roermond, licentienummer VAG 246 Licentienummer RBNG 101061R AGB code 90 036935 AGBcode Praktijk 90015601
  Hierna te noemen; de therapeut, 

  en
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Hierna te noemen; patiënt/cliënt

  Verklaren door ondertekening van deze overeenkomst een behandelovereenkomst te hebben gesloten waarop de navolgende voorwaarden van toepassing zijn:

    De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
    De cliënt/patiënt verplicht zich alle, ondermeer middels het intake- en anamneseformulier, relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
    3.De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 4.De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 5.De therapeut verplicht zich desgevraagd informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. 6.De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden). 7.De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten. De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 8.Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt/cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt/cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt/cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 9.De therapeut kan de overeenkomst te allen tijden (tussentijds), ongeacht welke reden(en) beëindigen De therapeut zal in een dergelijke situatie, indien de patiënt/cliënt dat schriftelijk verzoekt, hulp en adviezen blijven verlenen tot dat de patiënt/cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten, tenzij de patiënt/cliënt daar geen prijs op stelt 10.De patiënt/cliënt geeft aan de therapeut onvoorwaardelijk toestemming om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer en/of specialist en/of overige behandelaars en deze ook na afloop te informeren 11. Indien de uitvoering van een opdracht door de therapeut leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van de therapeut door de verzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de therapeut komt. 12.Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 11 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte en betaalde honorarium, exclusief BTW, in het betreffende kalenderjaar in de desbetreffende zaak. 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de therapeut aansprakelijk is. Het hiervoor in artikel 11 en 12 bepaalde geldt ook indien enige derde schade vordert op grond van een van de patiënt/cliënt en/of een ander verkregen of overgenomen recht 14. De opdrachtgever vrijwaart de therapeut tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de therapeut ten behoeve van de patiënt/cliënt verrichte werkzaamheden. 15 De betalingswijze van de behandelingen is, tegen uitreiking van een factuur, per consult contant. Idien de behandelingen met toestemming van de therapeut niet contant worden voldaan dan dient de factuur binnen 7 werkdagen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke daarvan is de patiënt/cliënt in verzuim is en wettelijke rente alsmede alle door de therapeut gemaakt kosten verschuldigd is. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten behandelingen. De therapeut kan de behandeling opschorten als geen voorschot ter dekking daarvan aanwezig is of facturen niet tijdig worden betaald. 16.Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden. Wijziging van deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en moet blijken uit een door de therapeut en patiënt/cliënt gedateerd en getekend document 17.Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank te Roermond is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voorvloeiende uit en/of samenhangende met deze overeenkomst. Aldus getekend te d.d. De therapeut, De cliënt/patiënt,